Zapytanie ofertowe nr 1/7.1/Z.O./2019

W wyniku omyłki pisarskiej dokonanej w odniesieniu do terminu realizacji zadania (tj. do 31.12.2019) zamawiający dnia 21.03.2019 dokonał zmiany terminu realizacji zadania na 01.04.2019 do 30.06.2019. Aktualny załącznik poniżej.


ZAPYTANIE OFERTOWE
PRZEPROWADZANE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- zawodową wykorzystującą instrumenty
aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej


ZAMAWIAJĄCY: Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
ul. S. Krzyżanowskiego 46 A, 01-220 Warszawa, NIP 5220010078, REGON 007011828


REALIZATOR: Centrum Integracji Społecznej w Mielnie
NIP 499-06-70-404, REGON 00701182800031
ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno
Projekt jest realizowany przez Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w partnerstwie z
Fundacją „Nauka dla Środowiska”.


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zapytania jest dostawa owoców i warzyw bezpośrednio do Centrum Integracji
Społecznej w Mielnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego w stosunku do zadania oraz
zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe w stosunku do ww.
zadań zawiera Załącznik nr 1, stanowiący integralną część niniejszego zapytania. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wysoką jakość oferowanych owoców i warzyw, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w załączniku nr 1, należy odczytywać wraz z ewentualnymi
zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania.
Podane w załączniku nr 1 ilości asortymentu mają charakter orientacyjny i z tego względu Wykonawcy
nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację ilości produktów zapotrzebowanych, jeśli potrzeby
Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.


Kod CPV:
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty


2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do usługi:
a) Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2019 do 30.06.2019r.
b) Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie, od poniedziałku do niedzieli z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni zamknięcia Centrum, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi Wykonawcy na podstawie ustalonego wzoru harmonogramu dostaw w formie telefonicznej, pisemnej, elektronicznej w terminie od
01.04.2019 do 30.06.2019.
c) Wykonawca będzie gwarantował dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, środkiem transportu odpowiednio przystosowanym do przewozu art. spożywczych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadającym wymagane zezwolenie oraz zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe produktu przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami.
d) Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą̨ uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadały aktualne orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością̨ .
e) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy opis zawierający w szczególności: rodzaj, nazwę wyrobu, ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym, datę ważności i przydatności do użycia.
f) Wykonawca zobowiąże się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby
Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu oraz rozładunku.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.
h) Miejsce realizacji usługi: Centrum Integracji Społecznej w Mielnie, ul. Mickiewicza 3, 76-032
Mielno, gmina Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
i) Wykonawca zobowiązany jest do:
▪ używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,
▪ przechowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.),
▪ dbania o to, by wszystkie art.. spożywcze były świeże,
j) Płatność za usługę będzie dokonywana na podstawie faktury wystawianej po realizacji każdej
dostawy zgodnie z ustalonym harmonogramem.


II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
e) Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
f) Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
g) Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
h) Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
i) Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
▪ uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
▪ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
▪ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
▪ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty (zawierający oświadczenie o braku powiązań). Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym punkcie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
Zamawiający może anulować zapytanie ofertowe przed upływem terminu rozstrzygnięcia. Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego znajdzie się w bazie konkurencyjności.


III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
3. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania:
▪ Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
▪ Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
▪ Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu wymagań.
▪ Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
4. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty a następnie wycofanie się).
6. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają
zwrotowi.
7. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
9. Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia oraz ewentualne składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
10. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adresem e-mail: cismielno@lzs.pl
11. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia, a zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
14. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz do unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
15. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
16. Miejsce i termin składania ofert:
a) Termin składania ofert upływa 28 marca 2019 r. o godzinie 10:00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
b) Miejsce składania ofert: Centrum Integracji Społecznej ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno
c) Dopuszczalna forma składania ofert:
• przesyłka pocztowa/ kurierska (w formie pisemnej) skierowana na adres podany wyżej
• osobiście.
d) Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem: Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2019 - Postępowanie nr 1/7.1/Z.O./2019.
e) Za termin złożenia oferty uważa się̨ datę jej faktycznego wpływu do Zamawiającego.
17. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.03.2019 r. o godzinie 10:30 w Mielnie przy ul. Mickiewicza
3.
18. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Justyna Węgrzynowska tel. 517 140 997; email: justyna.wegrzynowska@lzs.pl


IV. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Województwem Zachodniopomorskim- Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz odpowiednich reguł i warunków wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.
2. Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku
braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w wymaganym wymiarze czasowym.
c) Przewidujące karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – każdorazowo w przypadku niezrealizowania usługi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (tj. terminie wskazanym z zachowaniem zadeklarowanej przez Wykonawcę gotowości do realizacji usługi). d) Przewidujące karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności.
e) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
f) Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w pkt. 1 odpowiedzialność finansowa Zamawiającego przewyższająca wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.
g) Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:
• Stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia.
• Uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.


V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się̨ następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać́ oferty w poszczególnych kryteriach:
W zakresie zadań od 1 do 11:
Lp.
Kryterium
Liczba punktów (waga)
1.
Cena 90
2.
Częstotliwość dostaw w tyg. (1,2,3,4,5,6,7) 10
SUMA
100
Kryterium 1. Cena - 90% (maksymalnie możliwych do uzyskania 90,00 pkt)
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin/ C) x 90
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium Ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Kryterium 2. Częstotliwość dostaw w tyg. - 10% (maksymalnie możliwych do uzyskania 10,00 pkt) Oceniane będzie możliwość dokonywania dostaw przez Wykonawcę (ilość dostaw) w ciągu całego tygodnia.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K2 = (D / Dmax) x 10
K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium Częstotliwość dostaw Dmax – wykazana najwyższa liczba dostaw spośród ważnych ofert D – wykazana liczba dostaw w badanej ofercie
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna liczba punktów (O) będzie obliczana wg następującego wzoru:
O = K1 + K2
Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta, która uzyska najwyższą̨ liczbę̨ punktów przyznanych wg powyższych kryteriów, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.


VI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania w następujących
przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zgodnie z budżetem Projektu może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe
jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia tj. kwotę przekraczającą stawki założone w szczegółowym budżecie projektu, Zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.
7. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń i danych w tych oświadczeniach na każdym etapie oceny oferty i realizacji zamówienia.
8. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą.
9. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 14 dni po otrzymaniu środków przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
11. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.


1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu wymagań.
4. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.


Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


zapytanie ofertowe zaczniki nr 2-4 do zapytania ofertowego


zapytanie ofertowe


zapytanie ofertowe zmodyfikowane dnia 21.03.2019