Rekrutacja do Programu CIS

Zasady rekrutacji do Centrum:

 1. ETAP I – Kandydatka/Kandydat na Uczestnika/Uczestniczkę Centrum wypełnia wraz z pracownikiem socjalnym wniosek o skierowanie do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie. (Załącznik nr. 1). Pracownik socjalny, odpowiedniego OPS dla miejsca zamieszkania Kandydata/ Kandydatki sporządza opinię. (Załącznik nr 1a )
 2. ETAP II
 3. Na tym etapie ocenia się czy Kandydat / Kandydatka może przystąpić do zajęć prowadzonych w Centrum. Oceny dokonuje się na podstawie dokumentu złożonego przez Kandydata / Kandydatkę, który potwierdza W przypadku zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach Centrum, Uczestnik / Uczestniczka zostaje powiadomiony o terminie rozpoczęcia zajęć. Informacje mogą być przekazywane telefonicznie, mailowo lub listownie.
 4. Z zakwalifikowanymi Uczestniczkami/Uczestnikami zostaje podpisany Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, zwany dalej Programem, na okres próbny, tj. jeden miesiąc.
 5. W przypadku pomyślnego zakończenia okresu próbnego i zakwalifikowania Uczestniczki/Uczestnika, przez Dyrektora/ Kierownika OPS do uczestnictwa w zajęciach w Centrum Program nie wygasa, lecz zostaje przedłużony bez składania dodatkowych oświadczeń.
 6. Każda/Każdy Uczestniczka/Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć jest kierowany do lekarza medycyny pracy celem otrzymania zaświadczenia potwierdzającego zdolność do pracy oraz odbywa szkolenie z zakresu BHP, PPOŻ i instruktaż stanowiskowy.
 7. Uczestniczkom/Uczestnikom programu pracownik socjalny zakłada teczki osobowe. Teczka zawiera:
 • Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w Centrum, wraz z opinią pracownika socjalnego,
 • Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji i udziału w programie Centrum,
 • Karta weryfikacji formularza zgłoszeniowego,
 • Dokument potwierdzający kryterium,
 • Skierowanie na badanie,
 • Zaświadczenie lekarskie,
 • Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego,
 • Kartę szkolenia BHP, PPOŻ,
 • Inne dokumenty dotyczące dalszej realizacji Programu.
 1. W przypadku zaprzestania realizacji Programu przez Uczestniczkę/Uczestnika Centrum lub jego zakończenia przed upływem okresu trwania Programu można dokonać ponownego wyboru Kandydatek/Kandydatów z osób znajdujących się na liście rezerwowej i zaoferować im możliwość uczestniczenia w Programie. W przypadku braku odpowiednich Kandydatek/Kandydatów rozpocząć poszukiwania osób spoza listy rezerwowej.