Informacje o CIS

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie działa na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 roku Nr 43, poz. 225, późn. zm.). Celem podejmowanych działań jest reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach udzielanego wsparcia psychologicznego oraz przeszkolenia zawodowego. Uczestnicy CIS to osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z powodu bezrobocia, w tym długotrwałego oraz m.in. karalności, uzależnień, bezdomności, ubóstwa. Misją Centrum Integracji Społecznej jest odbudowywanie i podtrzymywanie u osób wykluczonych społecznie, zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy, prowadzącego do zatrudnienia w różnych formach: u pracodawcy, samozatrudnienia - praca na własny rachunek lub w spółdzielni socjalnej.

W Centrum prowadzone są warsztaty w trzech obszarach tj.

  • grupa gastronomiczna,
  • grupa hotelarska,
  • grupa remontowo – porządkowa.