Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie zrealizowało Projekt pn. "Naprawa dachu" to nasz projekt realizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 5: mogliśmy podjąć się naprawy zadaszania części naszego obiektu, przygotowywanego pod siłownię dla naszych gości i podopiecznych. Działamy, rozwijamy się, z korzyścią dla wszystkich. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie.  Otrzymaliśmy dotację w ramach pomocy doraźnej na działania w okresie czerwiec - sierpień 2022 w wysokości 10 tysięcy złoty.

 

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie zrealizował Projekt pn. „o Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykonywanie prac porządkowych i remontowych na terenie placówek oświatowych gminy Mielno.” realizowanego w ramach realizacji zadania publicznego dla Gminy i Miasta Mielno w okresie 01.03.2021 - 31.12.2021 na kwotę objętą dotacją w wysokości 50 000,00.

Zadanie obejmowało w okresie od 1 marca 2021 do 31 grudnia 2021 zakres czynności:
1. Prace porządkowe terenów zielonych ( w tym pielenie nawierzchni) przy Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie
2. Prace porządkowe terenów zielonych (w tym pielenie nawierzchni) przy Szkole Podstawowej im Straży Granicznej w Sarbinowie
3. Prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie wedle umówionego zapotrzebowania
Zadania towarzyszące przedsięwzięciu o którym mowa powyżej, będą wykonane poprzez realizację
przedsięwzięć z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej:
1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji
społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub
podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
Zadanie było realizowane zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami odnośnie wydatkowania
materiałów eksploatacyjnych do remontów i prac porządkowych.

 

 

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie zrealizował Projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” nr projektu RPZP.07.01.00.02-32-K018/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 1.206.720,00 zł

Krótki opis projektu:
Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 50 mieszkańców (26K, 24M) Miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego. Realizacja oparta jest na współpracy z Fundacją Nauka dla Środowiska. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, jako podmiot statutowo zajmujący się aktywizacją społeczno-zawodową uzyskał status Centrum Integracji Społecznej od 1 stycznia 2018 roku, co umożliwia podejmowanie kompleksowych działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym w oparciu o którą definiowana jest również grupa docelowa kwalifikowana do projektu. Zaplanowany cel osiągany będzie dzięki realizacji kompleksowego programu reintegracji społeczno-zawodowej w nowopowstałym obiekcie Centrum Integracji Społecznej w Mielnie. Program ten będzie wdrażany w oparciu o wypracowany indywidualny program zatrudnienia socjalnego składający się m.in. z usług wspierających aktywizację zawodową (poradnictwo zawodowe), poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne prowadzące do reintegracji społecznej i zawodowej tj. kursy zawodowe, kursy podnoszące kompetencje, pośrednictwo pracy, uczestnictwo w warsztatach zawodowych, działania z zakresu aktywizacji edukacyjnej. W ramach Centrum Integracji Społecznej prowadzone będą 3 warsztaty, tj. hotelarski, gastronomiczny i remontowo–porządkowy. Korzyści będą odczuwalne również wśród innych grup interesariuszy, tj. Ośrodków Pomocy Społecznej i instytucji rynku pracy w taki sposób, że ograniczy się liczba świadczeniobiorców, a wzrośnie aktywność osób do tej pory znajdujących się trwale poza rynkiem pracy. Wdrożone działania służyć będą osiągnięciu podstawowych rezultatów tj. związanych z efektywnością zatrudnieniową i społeczną uczestników/-czek projektu, jak również podnoszeniem umiejętności, kwalifikacji oraz potencjałem i motywacją do podejmowania i utrzymywania zatrudnienia po opuszczeniu programu. Poziom osiągnięcia tych rezultatów determinować będzie również efektywność, racjonalność i trwałość podejmowanych działań.