CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW!

Jeśli chcesz skorzystać z szansy i możliwości na poprawę swojego życia, Centrum Integracji Społecznej w Mielnie zaprasza do współpracy. Zostań uczestnikiem CIS i weź udział w reintegracji społecznej i zawodowej.

Uczestniczkami/Uczestnikami Centrum mogą zostać osoby, które spełniają wymogi Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. tj.:

1.      osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2.      uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

3.      uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

4.      chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

5.      długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6.      zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

7.      uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8.      osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.


 

Pobierz wniosek o skierowanie do CIS:

- na stronie internetowej www.cismielno.lzs.pl w zakładce wnioski i formularze,

- w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Mielnie przy ulicy Mickiewicza 3

- w Ośrodku Pomocy Społecznej,

- Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wnioski wypełnione i podpisane należy składać w siedzibie CIS przy ul. Mickiewicza 3 w Mielnie.

 

Więcej informacji pod nr telefonu: 500 081 271