Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie realizuje Projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” nr projektu RPZP.07.01.00.02-32-K018/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 1.206.720,00 zł

Krótki opis projektu:
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 50 mieszkańców (26K, 24M) Miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego. Realizacja oparta jest na współpracy z Fundacją Nauka dla Środowiska. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, jako podmiot statutowo zajmujący się aktywizacją społeczno-zawodową uzyskał status Centrum Integracji Społecznej od 1 stycznia 2018 roku, co umożliwia podejmowanie kompleksowych działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym w oparciu o którą definiowana jest również grupa docelowa kwalifikowana do projektu. Zaplanowany cel osiągany będzie dzięki realizacji kompleksowego programu reintegracji społeczno-zawodowej w nowopowstałym obiekcie Centrum Integracji Społecznej w Mielnie. Program ten będzie wdrażany w oparciu o wypracowany indywidualny program zatrudnienia socjalnego składający się m.in. z usług wspierających aktywizację zawodową (poradnictwo zawodowe), poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne prowadzące do reintegracji społecznej i zawodowej tj. kursy zawodowe, kursy podnoszące kompetencje, pośrednictwo pracy, uczestnictwo w warsztatach zawodowych, działania z zakresu aktywizacji edukacyjnej. W ramach Centrum Integracji Społecznej prowadzone będą 3 warsztaty, tj. hotelarski, gastronomiczny i remontowo–porządkowy. Korzyści będą odczuwalne również wśród innych grup interesariuszy, tj. Ośrodków Pomocy Społecznej i instytucji rynku pracy w taki sposób, że ograniczy się liczba świadczeniobiorców, a wzrośnie aktywność osób do tej pory znajdujących się trwale poza rynkiem pracy. Wdrożone działania służyć będą osiągnięciu podstawowych rezultatów tj. związanych z efektywnością zatrudnieniową i społeczną uczestników/-czek projektu, jak również podnoszeniem umiejętności, kwalifikacji oraz potencjałem i motywacją do podejmowania i utrzymywania zatrudnienia po opuszczeniu programu. Poziom osiągnięcia tych rezultatów determinować będzie również efektywność, racjonalność i trwałość podejmowanych działań.